NASZE DOŚWIADCZENIE, TWOJA PRZYGODA!
<
PrintFriendly and PDF
zanim rozpocznie się przygoda...

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

UMOWA – ZGŁOSZENIE                    OŚWIADCZNIE                    WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W REJSACH REKREACYJNYCH OFEROWANYCH PRZEZ DIVER’S DREAM SP. Z O. O.

I. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki uczestnictwa, zwane w dalszej części OWU, dotyczą rejsów rekreacyjnych oferowanych przez Diver’s Dream Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwaną w dalszej części DD i stanowią integralną część Umowy.
 2. Osoba, zwana w dalszej części Uczestnikiem, osobiście podpisuje Umowę – Zgłosznie. Umowa – Zgłosznie dopuszcza zdarzenie, aby klient zgłosił do uczestnictwa w rejsie rekreacyjnym większa liczbę osób. W takim przypadku stroną Umowy jest klient, podpisujący Umowę – Zgłosznie, a nie konkretny uczestnik rejsu rekreacyjnego.
 3. DD przyjmie zgłoszenie Uczestnika poprzez podpisanie Umowy – Zgłoszenia przez Uczestnika oraz po dokonaniu wpłaty bezzwrotnej zaliczki w wysokości 30% kosztów rejsu w terminie 3 dni od daty podpisania Umowy – Zgłoszenia. Za datę zapłaty uznaje się datę zasilenia rachunku DD. Po spełnieniu powyższych warunków dany uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników.
 4. Pozostałe 70% kosztów rejsu rekreacyjnego Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty najpóźniej na 60 dni przed rozpoczęciem rejsu.
 5. DD zastrzega sobie prawo odwołania rejsu z przyczyn od siebie niezależnych (tj. decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej, itp.). O fakcie odwołania rejsu Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznej, emailową lub poprzez faks. Z tytułu odwołania rejsu Uczestnikowi nie przysługuje żadne odszkodowanie, a jedynie zwrot zapłaconych środków.
 6. Do uczestnictwa w rejsie rekreacyjnym DD dopuszcza Uczestnika, które w dniu podpisania Umowy  – Zgłoszenia ukończył 18 lat. Uczestnik poniżej 16 roku może uczestniczyć w rejsie rekreacyjnym tylko i wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego. Natomiast uczestnik pomiędzy 16, a 18 rokiem życia mogą uczestniczyć w imprezie tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

II. Rezygnacja z uczestnictwa w rejsie rekreacyjnym

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w rejsie rekreacyjnym z winy Uczestnika następuje w przypadku:
  1. złożenia przez Uczestnika rezygnacji w formie pisemnej, przesłanej poprzez email lub faks,
  2. z chwilą nie wykonania przez Uczestnika czynności określonych w umowie,
  3. w razie nie zgłoszenia się Uczestnika na rejs rekreacyjny w terminie i miejscu rozpoczęcia rejsu.
 2. Zwrot pełnej wysokości zapłaconych środków przysługuje Uczestnikowi, gdy rezygnacja następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora, takich jak:
  1. zmiana istotnych warunków umowy (tj. cena rejsu, termin rejsu). Rezygnacja z tych przyczyn może nastąpić w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania z zawiadomienia uważa się za akceptację nowych warunków umowy,
  2. odwołanie rejsu.
 3. Za rezygnację z rejsu rekreacyjnego z winy uczestnika rozumie się także niemożności uczestniczenia w rejsie m.in.
  z powodu:
  1. braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (ważnego paszportu, ważnej wizy),
  2. zatrzymanie na granicy przez służby graniczne,
  3. niedotrzymania przez Uczestnika określonych w umowie terminów,
  4. braku aktualnych zaświadczeń lekarskich zezwalających na nurkowanie.

III. Potrącenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w rejsie rekreacyjnym

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z uczestnictwa w rejscie rekreacyjnym z przyczyn nie leżących po stronie DD, dokonywane są następujace potrącenia od kwot należności wynikających z Umowy – Zgłoszenia:
  1. powyżej 60 dni przed przed rozpoczęciem rejsu      30%
  2. od 60 do 14 dni przed rozpoczęciem rejsu                 50%
  3. poniżej 14 dni przed rozpoczęciem rejsu                    90%
 2. Rezygnacja Uczestnika następująca z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora nie upoważnia innych Uczestników, biorących udział w rejsie rekreacyjnym do rezygnacji z uczestnictwa w rejsie bez potrąceń należności DD.
 3. W razie niemożności uczestnictwa w wyprawie:
  1. Uczestnik ma prawo znalezienia zastępcy na swoje miejsce, przy czym osoba taka musi spełniać wszelkie wymogi stawiane przez DD przed Uczestnikiem,
  2. Uczestnik zastępczy z chwilą podpisania Umowy  – Zgłoszenia wstępuje w prawa i obowiązki w miejsce dotychczasowego Uczestnika.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność DD

 1. DD zapewnia Uczestnikom rejsu rekreacyjnego zakwaterowanie na statku, całodzienne wyżywienie oraz  nurkowania zgodnie z programem.
 2. DD zapewnia następujący sprzęt nurkowy: dwie łodzie pontonowe, butle powietrzne 12l, jednozaworowe (DIN/INT) oraz pasy balastowe. Pozostały sprzęt może być wypożyczony jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z DD.
 3. DD ma prawo dokonywania wszelkich zmian w przedsięwzięciach, jakie uzna za konieczne w interesie
  i bezpieczeństwa klientów albo za korzystne dla przebiegu rejsu lub pożądane dla pokonania problemów pogodowych, transportowych lub innych, które bezpośrednio nie zależą od DD.
 4. DD nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć rekreacyjnych nie wchodzących
  w zakres zobowiązań organizatora.
 5. DD nie dokonuje zwrotu świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. DD nie ponosi odpowiedzialności za bagaż Uczestnika.

V. Obowiązki i odpowiedzialność Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów podróży, a w szczególności paszportu, który jest ważny przez co najmniej 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia rejsu oraz ważnej wizy.
 2. Niedopełnienie warunków opisanych w pkt. 1 powoduje niemożność dochodzenia zwrotu zapłaconych środków za rejs rekreacyjny w żadnym zakresie.
 3. Jeżeli Uczestnik nie stawi się na rejs rekreacyjny w wyznaczonym terminie lub spóźni się na samolot, DD nie ma obowiązku zorganizowania transportu dla takiego Uczestnika oraz nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
  W przypadku ewentualnych opóźnień w podróży powrotnej DD nie pokrywa kosztów powstałych z tego tytułu.
 4. W przypadku zatrzymania Uczestnika przez władze celne lub paszportowe polskie lub obce z przyczyn nie leżących po stronie DD, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot zapłaconych środków.
 5. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które zabiera ze sobą w podróż.
  DD nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie przedmiotów i pieniędzy.
 6. Uczestnik zobowiązany jest dostosować się do instrukcji związanych z realizacją rejsu, ustalonych przez DD, linie lotnicze oraz respektować narzucone postanowienia w związku z transferem do/z ustalonego miejsca oraz pobytem
  w miejscu zakwaterowania.
 7. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza obowiązujące zasady mogą spowodować wykluczenie danej Uczestnika  z programu i/lub wykreślenie go z listy Uczestników, w ten sposób, że dalszy pobyt i powrót do domu będzie musiał oa odbyć we własnym zakresie i na własny koszt.
 8. Uczestnik zobowiązany jest w razie konieczności odpowiednio wcześnie zadbać o potrzebne szczepienia.
 9. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania sprzętu nurkowego poza butlą i balastem. W razie nieposiadania sprzętu nurkowego należy zgłosić zapotrzebowanie na takowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy – Zgłoszenia.

VI. Działania o wyższym ryzyku

Niektóre formy aktywności fizycznej jak jazda na nartach wodnych, nurkowanie, pływanie łodzią lub pontonem mogą być niebezpieczne. Ryzyko może wzrosnąć, kiedy aktywność taka ma miejsce na terenach odległych od placówek zdrowia. Pod względem medycznym odpowiedzialność za gotowość do uczestniczenia w wyżej wymienionych działaniach ponosi Uczestnik. Niektóre formy aktywności (np. nurkowanie) wymagają specjalnego przygotowania pod względem medycznym i szkoleniowym. Uczestnik jest odpowiedzialny za zastosowanie się do tych wymagań. Podpisując Umowę  – Zgłoszenia Uczestnik potwierdza i akceptuje ryzyko nieodłącznie związane z działaniami o podwyższonym ryzyku. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poziomu występującego ryzyka, Uczestnik powinien skonsultować się z DD przed podpisaniem Umowy – Zgłoszenia.

VII. Ubezpieczenie:

DD nie zapewnia ubezpieczenia kosztów leczenia (KL) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Uczestnik wyprawy nurkowej musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową dla płetwonurków.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie Umowy – Zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. Administratorem danych jest Diver’s Dream Sp. z o.o., a Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawianie oraz prawo odmowy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych z zastrzeżeniem art. 23 ust 1 pkt 3 i 5 oraz ust 3 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Nieważność któregokolwiek, pojedynczego postanowienia Umowy  – Zgłoszenia lub OWU nie skutkuje nieważnością całości wymienionych dokumentów
 3. DD i Uczestnik zobowiązują się rozwiązywania ewentualnych sporów na drodze polubownej.
 4. W przypadku braku nie możności porozumienia ewentualne spory będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby DD.
 5. W sprawach nie uregulowanych Umową – Zgłoszenia lub OWU zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
[do góry]